Търговско право

В областта на търговското право:

Предлаганите юридически услуги за бизнеса обхващат пълен спектър от въпроси за създаването и дейността на търговските организации, осигуряват защита интересите на търговеца както в текущата му дейност, така и в случаите на съдебни разрешавания на спорове и на други непредвидени ситуации.

  • регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, търговски обедининения, сдружения с нестопанска цел, пререгистрация на вече регистрирани търговски дружества и др;
  • изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми;

  • преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне;

  • подготовка и извършване на сделки с  дялове на търговски дружества, цели търговски предприятия, апортни вноски и др.;

  • ликвидация търговски дружества, заличаване;

  • подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори, свързани с дейността на юр.лице с чуждестранно участие – покупко-продажба, комисионни договори, договори за наем, за заем, и др.;
  • абонаментно правно обслужване на търговски дружества и обединения с нестопанска цел във връзка с дейността им в страната.

Leave a Reply