Адвокатска кантора

„…

  • Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
  • Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

…” Чл. 6 от Конституция на Република България

Адвокатска кантора  Красимира АНАСТАСОВА е специализирана в областта на гражданското право, семейно и наследствено, административно, търговско и корпоративно право, вещно и строително право. Сделки и управление на недвижими имоти.

Предлага професионално обслужване и персонално отношение към всеки клиент.

Кантората работи в тясно сътрудничество с юристи, специализирани в различни области на правото, както и специалисти в други сфери на икономиката и услугите.

Оказва правно съдействие и защита на правата и законните интереси на физическите и юридическите лица.

Дейността на кантората включва:

1. еднократна или абонаментна квалифицирана юридическа помощ, устни и писмени консултации и становища;

2. изготвяне на всякакви книжа – молби, заявления, жалби, договори и други, свързани с възложената от клиента работа;

3. процесуално представителство и защита на интересите на клиентите пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

 

Leave a Reply