Трудово право

В областта на Трудовото право предлагаме следните правни услуги:

  • Консултации по трудовоправни въпроси на дружества и граждани;
  • Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяне на длъжностни характеристики; Абонаментно правно обслужване на юридически лица;
  • Съдействие при преговори между работодатели и работници/служители за постигане на извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
  • Консултации и защита пред съд във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени трудови възнаграждения трудова злополука и др.;

Leave a Reply