Чуждестранни инвестиции

Чуждестранни инвестиции. Анализи и проверки /Due Diligence/

Всестранен правен анализ на дейността на изследвания обект (предприятие), корпоративната му структура на управление, анализ на пораждане/погасяване на права върху активи, анализ на тежести върху активите и други задължения (договорни отношения, заеми, кредити…)

  • консултации за реда на регистриране на предприятие с чуждестранно участие /регистрация, реорганизация, ликвидация/ и за приложими норми на данъчно облагане;
  • изготвяне на становища и анализи за правно състояние на търговски предприятия с оглед придобиването им;
  • счетоводен анализ на активи и пасиви;
  • изследване и анализи на чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;
  • представителство на чуждестранни инвеститори и предприятия с чуждестранно участие пред учреждения и органи на Р.България;
  • комплексно юр. съпровождане дейността на предприятия с чуждестранно участие от консултации до съдебна защита.

Leave a Reply