Партньори

Кантората работи в тясно сътрудничество с юристи, специализирани в различни области на правото, както и специалисти в други сфери на икономиката и услугите.

УСПЕХЪТ СЕ КРИЕ В ДОБРИЯ ЕКИП!

 • Алианс за защита срещу домашната насилие
 • Венелина ИВАНОВА – счетоводител
 • Ирена ГЕОРГИЕВА – адвокат
 • ИВМ Консулт – правилният бизнес партньор!
 • Фондация SOS
 • Агенция за недвижими имоти ДЕЖЕВУ
 • Проект “Без Насилие”

Алианс за защита срещу домашната насилие

Алианс за защита срещу домашната насилие

http://www.alliancedv.org/

Борбата срещу домашната насилие е част от борбата срещу насилието в обществото изобщо. Водени от това принцип основните организации в страната работещи за защита и превенция на домашното насилие се обединиха през септември 2008г. и създадоха “Алианс за защита срещу домашната насилие”

Основните задачи на Алианса са координиране и осигуряване на устойчивост на дейностите по изпълнение на Закона за защита от домашна насилие, разработване и прилагане на стандарти за социални услуги, сътрудничество между НПО и институции, мониторинг, изследвания, разработване на програми и стратегии за превенция и защита срещу домашната насилие, насърчаване на образованието и работата с младите хора, международно сътрудничество и обмен.


Венелина ИВАНОВА – счетоводител

Венелина Иванова

 • С многогодишен опит в воденето на пълно счетоводно обслужване на физически и юридически лица.
 • Специалист в прилагането на международните счетоводни стандарти и ратифицирани договори.
 • Практикува организацията на счетоводната отчетност, разработва цялостна счетоводна политика, извършва всички необходими счетоводни операции.
 • Владее английски и ползва руски език.

+359 889 705 097, +359 889 759 938,

 


Ирена ГЕОРГИЕВА – адвокат

Ирена Георгиева

 • Практиката й е съсредоточена в областта на недвижимите имоти и строителството, търговското и облигационното право.
 • Приоритет в дейността й са представителството и защитата на интересите на чуждестранните физически и юридически лица.
 • Владее отлично руски и ползва английски език.

+359 898 510 321,


ИВМ Консулт – правилният бизнес партньор!

http://www.ivmkonsult.com/

Фирмата ни е създадена в отговор на нуждите и разнородните нужди на бизнеса.

Предлагаме широкоспектърен пакет от финансови, счетоводни, административни и правни услуги както за юридически, така и за физически лица Целта ни е да предложим комплексно решаване на поставените от клиентите проблеми.

Екипът на фирмата е сформиран от счетоводители, юристи и консултанти, с богат теоретичен и практически опит. Работим в тясно сътрудничество с експерти в различни области, което ни позволява да намерим правилното решение на всяко поставено предизвикателство.


Фондация SOS

Фондация SOS

http://sos-varna.org/

Фондация “SOS-семейства в риск” е създадена през 2003 г. и вписана в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Варненски окръжен съд с решение от 06.02.0.2003 г. по ф.д. №3466/2003  г.

Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието и е универсален правоприемник на създаденото през 1997 г. Сдружение с нестопанска цел Асоциация „SOS – семейства в немилост”.

МИСИЯ

Мисията на Фондация “SOS-семейства в риск” е подобряване качеството на живот и повишаване на гражданската чувствителност, отговорност и ангажираност към деца, семейства и групи в риск или потенциален риск от негативни социални явления.

ЦЕЛИ

 • да съдейства на обществото и държавата в осигуряването на равни възможности на гражданите за пълноценно участие във всички сфери на обществения живот;
 • да подкрепя процесите на борба и превенция на явления, нарушаващи правата на човека и/или оказващи негативно въздействие на физиологичното и/или психично здраве и социално функциониране на личността;
 • да създава условия за обучение и прилагане на професионална консултативна дейност в съответствие с установените международни стандарт.

Агенция за недвижими имоти DEJEVU

DEJEVU

http://www.dejevu.bg

Агенция за недвижими имоти DEJEVU е регистрирана на 27 Юли 2006 година с решение №5437 на Варненския окръжен съд.

Фирмата е специализирана в посредничество при сделки с недвижими имоти – покупко – продажби, наеми, преговори със съответните страни по сделката, 100 % защита на интересите на клиентите.

Джей Петрова, брокер и консултант, работещ в областта на недвижимите имоти повече от 8 години и се радва на продуктивни контакти с колеги и фирми от широкия спектър на този бизнес.


Проект “Без Насилие”

Проект "Без Насилие"Целта на проекта “Без насилие” и в частност сайта www.nasilie.eu е оказване на помощ , консултиране и информиране на лицата, станали жертва на домашно насилие; подпомагане на социалната реинтеграция и личната реализация на жертвите; защитата на човешките права; повишаване на чувствителността на обществото към проблемите на лицата, станали жертва на насилие – жени, мъже, юноши.

По проекта работят професионалисти от различни области, пряко ангажирани с проблемите на домашното насилие.