Търговско и дружествено право

Предлагаме Комплекс от специализирани услуги за български и чуждестранни корпоративни клиенти във връзка с учредяване и управление на търговски дружества:

 • Регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, търговски обедининения, сдружения с нестопанска цел, пререгистрация на вече регистрирани търговски дружества и др.;
 • Регистрация на Търговски представителства на чуждестранни юридически лица;
 • Представителство във връзка с регистрации по специални закони, придобиване на лицензии, разрешителни режими и др.
 • Подготовка и извършване на сделки с дялове на търговски дружества, цели търговски предприятия, апортни вноски и др.;
 • Вписване на промени на регистрирани търговски дружества;
 • Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми;
 • Преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне;
 • Покупко-продажба на предприятие;
 • Регистрация на Особен залог;
 • Ликвидация търговски дружества, заличаване на ЕТ;
 • Несъстоятелност;
 • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори, свързани с обичайната дейност на търговеца – покупко-продажба, комисионни договори, договори за наем, за заем, и др;
 • Водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения;
 • Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда и/или арбитражни дела.

Leave a Reply