Вещно право

В областта на вещното право:

Най-търсеният вид услуги е юридическото съпровождане на сделки с недвижими имоти. В обхвата на същите влизат ангажименти от проверка на правопораждащи документи за собственост, подготовка на договори и друга документация, до регистрация на промяна в собствеността, както и разрешаване на спорове, възникнали от сделки с недвижими имоти.

  • правни съвети относно сделки на разпореждане с недвижими имоти, управлението им, данъчно облагане, възможности за обявяването им за недействителни;
  • съпровождане при регистрация на промяна в собствеността;
  • представителство при преговори с трети лица и разработване на схема на сделката;
  • юр. съпровождане при сключване на договори за строителство;
  • проверка и анализ на документи и договори;
  • изготвяне на проекти – договори за покупко-продажа, замяна, дарение, прехвърляне на права и задължнеия, за залог, задатък, др.;
  • правно обслужване при решаване на проблеми на етажната собственост;
  • процесуално представителство и консултации по имотни казуси, спорове, разваляне на правни сделки, вкл. обявяване на предварителни договори за окончателни по съдебен ред, обявяване на недействителност, претендиране на неустойки и обезщетения, др.

Leave a Reply