Домашно насилие

Точна и изчерпателна дефиниция за домашно насилие се съдържа в текста на Закон за защита срещу домашното насилие (ЗЗДН). По смисъла на този закон, домашно насилие е „всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство”.

Всяко семейство, засегнато от една или друга форма на домашно насилие има специфична и строго индивидуална история, но съществуват и редици характерни особености, които могат да бъдат идентифицирани в повечето от случаите. Разгледано в исторически аспект, домашното насилие винаги се е свързвало с насилие на физически по-силния над физически по-слабия член от фамилията. Жените и децата съставляват основната уязвима група по отношение на домашното насилие и до днес. Все по-често се среща и насилие над възрастни хора от страна на техните деца или други роднини.

Често насилието се извършва в присъствието на деца, което силно ги травмира. Трябва да знаете обаче, че за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

В същото време защита от насилие може да се търси не само срещу съпруг или партньор, с когото живеете на съпружески начала, но и срещу широк кръг роднини.

Доказването на случаите на домашно насилие е улеснено и насилникът може да бъде осъден дори при липсата на свидетели-очевидци. За съжаление, това понякога се използва от мними жертви на насилие, които завеждат дела, преследвайки други цели. В такъв случай, предлагаме защита на ответниците по делата.

Адвокат Анастасова е специализирана в предоставянето на юридическа помощ в областта на домашното насилие.

Предлага:

  • Правни консултации;
  • Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закон за защита от домашното насилие;
  • Процесуално представителство пред съдебните органи;
  • Насочване към юридически лица, извършващи социални услуги;
  • Консултации със специалисти, психолози и социални работници.

Leave a Reply