Екологично право

  • Екологично право – процедури, регламентирани в Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за подземните богатства, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и подзаконовите нормативни актове към тях

 

  • Подготовка на документи за издаване на Разрешителни за дейности с отпадъци, Лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, процедури по оценка на въздействието върху околната среда, Екологични оценки, Оценки по съвместимост на планове програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони.

 

  • Процесуално представителство по административни и административно- наказателни производства по екологично право, трудово право и по здравословните и безопасни условия на труд.

Leave a Reply